Gokverslavingszorg

Gokverslavingszorg ondersteuning 5 fasen-model

Gokverslaving, in de volksmond ook wel bekend als pathologisch gokken of gokstoornis, is een verwoestende psychische aandoening die diepgaande gevolgen heeft voor het leven van een individu en zijn of haar directe omgeving. Deze aandoening wordt gekenmerkt door een onweerstaanbare drang om voortdurend te gokken, zelfs in situaties waarin dit leidt tot ernstige negatieve gevolgen, zowel voor de persoon zelf als voor anderen in hun leven.

De impact van gokverslaving reikt verder dan alleen de tijd die wordt besteed aan gokken. Het kan leiden tot aanzienlijke problemen op diverse levensgebieden, waaronder financiële problemen als gevolg van verkwistende uitgaven, emotionele en mentale stress door schuldgevoelens en schaamte, sociale isolatie als gevolg van het verwaarlozen van relaties en verplichtingen, en zelfs fysieke gezondheidsproblemen als gevolg van chronische stress en slapeloosheid.

De destructieve aard van gokverslaving maakt het van het grootste belang om deze aandoening serieus te nemen en de nodige stappen te ondernemen om de cliënt te helpen. In deze fase van de behandeling ligt de focus op het bewust maken van de cliënt van hun huidige financiële situatie en de problemen die ze ervaren als gevolg van hun gokgedrag. We zullen nauwkeurig onderzoeken hoe hun financiële gewoonten en uitgavenpatronen hebben bijgedragen aan hun problemen en eventuele schulden in kaart brengen.

Bovendien zullen we ervoor zorgen dat hun administratie op orde wordt gebracht en, indien nodig, contact leggen met externe partijen om verdere financiële escalatie te voorkomen. Het is onze prioriteit om de cliënt te ondersteunen bij het doorbreken van de cyclus van gokverslaving en hen te helpen op weg naar herstel en een gezonder, evenwichtiger leven.

Mogelijke gevolgen van gokverslaving:

Financiële problemen: Gokverslaving kan leiden tot aanzienlijke financiële verliezen. Mensen kunnen grote sommen geld verliezen aan gokactiviteiten, waardoor ze schulden aangaan, rekeningen niet kunnen betalen en zelfs in faillissement terecht kunnen komen.

Emotionele en mentale gezondheid: Gokverslaving gaat vaak gepaard met gevoelens van stress, angst, depressie en schaamte. Het constante verlangen om te gokken en de resulterende verliezen kunnen leiden tot emotionele instabiliteit en een negatieve kijk op het leven.

Relatieproblemen: De gevolgen van gokverslaving beperken zich niet tot het individu zelf. Relaties met familieleden, vrienden en geliefden kunnen ernstig worden aangetast. Vertrouwen kan worden geschaad, ruzies kunnen ontstaan en er kunnen breuken optreden in sociale banden.

Gezondheidsproblemen: Gokverslaving kan leiden tot lichamelijke en psychosomatische gezondheidsproblemen, zoals slaapstoornissen, hoofdpijn, maagklachten en hoge stressniveaus. Deze gezondheidsproblemen kunnen op hun beurt de algehele kwaliteit van leven verminderen.

Juridische problemen: Sommige mensen met een gokverslaving kunnen zichzelf in juridische problemen brengen, bijvoorbeeld door geld te lenen of te stelen om hun gokgewoonten te ondersteunen. Dit kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en verdere verslechtering van de situatie.

Verwaarlozing van verantwoordelijkheden: Gokverslaving kan ervoor zorgen dat mensen hun verantwoordelijkheden op het werk, op school of in andere aspecten van hun leven verwaarlozen. Dit kan resulteren in verminderde prestaties, slechte schoolcijfers en zelfs het verlies van banen.

Verlies van eigenwaarde: Door de voortdurende strijd met gokverslaving kunnen mensen hun gevoel van eigenwaarde verliezen. Ze kunnen zichzelf als zwak of hopeloos beschouwen vanwege hun onvermogen om hun gokgedrag onder controle te houden.

Ondersteuning 5 Fasen-model bij gokverslaving

Het 5-fasen model is een flexibel proces dat op maat kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van elke individuele cliënt. Iedereen die te maken heeft met een gokverslaving heeft zijn of haar eigen unieke situatie en uitdagingen. Daarom is het van cruciaal belang om een benadering te hebben die zich aanpast aan deze diversiteit.

Gokverslaving is een complex en ernstig probleem dat iemands financiële stabiliteit en algehele welzijn aantast. Als hulpverleners begrijpen wij de diepgaande impact die deze verslaving kan hebben op het leven van mensen. Het kan leiden tot financiële crisis, verstoorde relaties, mentale gezondheidsproblemen en nog veel meer. We zijn vastbesloten om cliënten te ondersteunen bij het overwinnen van deze uitdagingen en bij het herstellen van hun financiële gezondheid.

Ons doel is om niet alleen te helpen bij het doorbreken van de cyclus van gokverslaving, maar ook om de cliënten te voorzien van de tools en vaardigheden die ze nodig hebben om te voorkomen dat ze terugvallen in oude gewoonten. We geloven in langdurige nazorg, omdat de weg naar herstel vaak vol obstakels en verleidingen zit. Gedurende deze nazorgperiode blijven we in contact met onze cliënten, monitoren we hun voortgang en bieden we ondersteuning bij het omgaan met nieuwe uitdagingen die zich kunnen voordoen.

Samengevat, ons 5-fasen model is ontworpen om cliënten te begeleiden op een reis naar herstel en hernieuwde financiële gezondheid. We zijn vastbesloten om samen met onze cliënten te werken aan een betere toekomst zonder de last van gokverslaving.

Ondersteuning 5 Fasen-model

Fase 1. Informatie:

Informatie verzamelen over de gevolgen van gokverslavingsproblematiek voor persoonlijke omstandigheden en de maatschappij. Het in kaart brengen van ondersteunende hulpverlening en afstemmen op het huidige hulpverleningsplan. Het verzamelen van financiële informatie met betrekking tot inkomsten en uitgaven, evenals schuldenproblematiek. Het stabiliseren van dreigende situaties zoals uithuiszetting, loonbeslag en het afsluiten van energievoorzieningen, evenals het informeren van derden.

Het vaststellen van de oorzaken en patronen die hebben geleid tot de financiële problemen. Samen met de cliënt onderzoeken we de achterliggende mentale factoren die van invloed zijn op financiële keuzes en gedrag, variërend van impulsaankopen tot onverwachte uitgaven en mogelijke levensgebeurtenissen. Het doel is inzicht te krijgen in hoe financiële beslissingen worden genomen.”

Fase 2. Plan van aanpak:

Opstellen van de hulpvraag van de cliënt en in kaart brengen van de huidige bedreigingen. Opstellen van een budgetplan voor inkomsten en uitgaven om de stabilisatie van de primaire uitgaven te bewerkstelligen. Uitvoeren van financiële analyses met betrekking tot schuldenproblematiek en communicatie met derden. Het is van groot belang om in fase 2 inzicht te hebben in de financiële situatie en om financiële escalatie te voorkomen door contact op te nemen met schuldeisers en andere derden.

Fase 2: In deze fase wordt het 12-stappenplan van Minnesota besproken, waarbij wordt bepaald op welke manier de cliënt aan zijn herstel zal werken. Maatwerk en persoonlijke aandacht staan hierbij centraal.

Fase 3: Dit is de meest uitdagende fase van het gehele traject, waarin de cliënt de “feiten” en gevolgen van zijn gokverslaving onder ogen ziet. Het doel is om triggers en bedreigingen in het dagelijks leven te verminderen of zelfs uit te bannen. Deze fase kan confronterend zijn, maar het uiteindelijke doel is om de motivatie van de cliënt te optimaliseren. Op dit punt worden doelstellingen en afspraken haalbaar om de gokverslaving te overwinnen.”

Fase 3. Confrontatie:

In deze fase worden concrete stappen ondernomen om gedragsverandering te bevorderen door de cliënt te confronteren met de gevolgen van zijn of haar gokverslaving. Bedreigingen en triggers worden in kaart gebracht, waardoor bewustwording ontstaat van de schade die de gokverslaving heeft toegebracht op verschillende levensgebieden, namelijk financieel, sociaal en mentaal. Het erkennen van deze gevolgen is een van de stappen in het 12-stappenplan van Minnesota.

Fase 4. Opdrachten oefenen in de praktijk:

In deze fase richt de cliënt zich op het aanleren van financiële vaardigheden en het veranderen van gedragspatronen. Dit kan inhouden dat de cliënt leert hoe hij of zij budgetten moet bijhouden, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de ‘Workshop Digi-vaardigheden’, prioriteiten te stellen bij uitgaven en acties te ondernemen om een stabiel inkomen te verwerven. Bovendien worden strategieën ontwikkeld om verleidingen te weerstaan. De nadruk ligt op het opbouwen van positieve financiële gewoonten op de lange termijn.

Fase 5. Preventie op recidive en langdurige nazorg:

De laatste fase richt zich op het consolideren van de verworven vaardigheden en het handhaven van financiële stabiliteit op de lange termijn, bijvoorbeeld door middel van budgetbeheer. Hierbij wordt de cliënt ondersteund in het volhouden van de positieve veranderingen en het omgaan met eventuele terugval. Dit gebeurt door regelmatig contact te onderhouden gedurende een minimale nazorgperiode van 12 maanden, waarin de voortgang wordt gemonitord en nieuwe triggers en bedreigingen worden geanalyseerd. Indien nodig wordt het plan aangepast.